ca114.gif (1825 bytes)

 

A Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület alapszabálya

I. Az Egyesület adatai
II. Általános rendelkezések
III. Az Egyesület tagsága és pártoló tagsága
IV. Az Egyesület tagjainak és pártoló tagjainak jogai és kötelességei
V. Az Egyesület szervezete
VI. Az Egyesület tisztségviselői
VII. Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása
VIII. Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata
IX. Az Egyesület megszűnése

I. Az Egyesület adatai:

1. A sportegyesület neve: CAVALLONI FERENC Modellező Sportegyesület

2. A sportegyesület székhelye: 1165. Budapest, Veres Péter u. 157.

3. A sportegyesület alapító éve: 1987

4. A sportegyesület színe: Világoskék - fehér-sötétkék

5. A sportegyesület működési területe: Nemzetközi

6. A sportegyesület felügyelő szerve: Fővárosi Főügyészség

Összeállítva az 1987-ben érvényes sportegyesületi minta-alapszabály alapján, melynek tartalma kötelező és vitás esetekben döntő.
Az alapszabályzatban nem rögzített feladatokra, jogokra és kötelességekre az AISH vonatkozó rendeletei a mérvadóak.
- a 12/1978. (OTSH. K 10-11) OTSH sz. utasítás, valamint
- a 8/1982. (OTSH.K. 9-10) OTSH sz. utasítás alapján

Megtárgyalta: A sportegyesület alakuló közgyűlése
Jóváhagyta: - (az eredeti alapszabályt) a Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület alakuló közgyűlése 1987. december 10.-én
A módosítást elfogadta az 1998. november 28.-án tartott közgyűlés.

II. Általános rendelkezések:

1.a) A Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület a modellezés sportágban sporttevékenységet folytató, önkormányzati elven alapuló, közhasznú szervezetként tevékenykedő Egyesület, amely működését a sportról szóló 1996.évi LXIV. törvény, illetőleg a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény alapján fejti ki.
b) A Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület - maradvány érdekeltségű költségvetési szerv - jogi személy, - amelyet az Egyesület elnöke képvisel.
c) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
d) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból az Egyesület tagjain kívül bárki részesülhet.

2.) Összeférhetetlenségi szabályok. (HKTV 8.§ és 9.§)

8.(1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója Ptk. 685.§ b) pont, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) A vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) A közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
c) A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivév
e a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesíto okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást - illetve
d) Az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

9.§ (1) A közhasznú szervezet megszüntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be-annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig-vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

3) Az Egyesület célja:
a) Az Egyesület célja a modellezés sport, mint közhasznú tevékenység (KHTV.26. § c)14.) népszerűsítése.
b) Célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
c) Az Egyesület működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakóterület fiataljainak testnevelési és sporttevékenységét.

4.) Az Egyesület feladata:
a) A célok megvalósítása érdekében az edzések megtartását biztosítja és gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről.
b) A sportági szövetség, más Egyesületek által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemzetközi versenyeken versenyzőit, illetve csapatait szerepelteti.
c) A társadalmi aktívák hálózatának létrehozásával és megszervezésével biztosítja a sportfeladatok megvalósítását.
d) Az Egyesületek gazdálkodására vonatkozó 14/1981. (OTSH K.12.) számú OTSH utasítás alapján: saját erőforrások biztosítására létrehozza és működteti - kiegészítő tevékenységként - a CAVALLONI FERENC Modellező Sportegyesület "Szolgáltató Segédüzem"-ét amelynek tevékenységi köre alapvetően: létesítmények, eszközök termékek létrehozása, az ezekkel kapcsolatos szakhatóságok rendelkezéseinek figyelembevételével -, valamint alvállalkozói tevékenység végzése,
e) Sport - és más rendezvények - szervezése, ügyviteli, adminisztratív valamint egyéb szolgáltatások végzése.

III. Az Egyesület tagsága és pártoló tagsága

1) Az Egyesület tagsága:
a) Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozat aláírásával kéri felvételét és elfogadja a Egyesület alapszabályát.
b) Az Egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet.

2) Az Egyesület pártoló tagsága:
a) Az Egyesület működési területén pártoló tagságot szervezhet.
b) Pártoló tagként felvehető az, aki belépési nyilatk
ozatban vállalja, hogy elfogadja az Egyesület alapszabályát és az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.
c) A Egyesületnek jogi személy tagja is lehet.
d) Jogi személy tagként felvehető, ha a nyilatkozatban vállalja az Egyesületnek anyagi támogatását.

3) A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:
a) Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
b) Az Egyesületi tagság, pártoló tagság, felvétellel keletkezik és a tagdíj rendszeres fizetésével tartható fenn.

c) Az Egyesületből a kilépés történhet:
d) A vállalt anyagi támogatás fizetésének visszavonásával, törléssel,
e) Kizárással, illetve önkéntes kilépéssel (elhalálozás)

f) Törölni azt a tagot, pártoló tagot lehet, aki a vállalt anyagi támogatásának fizetését 6 hónapnál hosszabb időn át elmulasztja.
g) A kilépést az Egyesület elnökségének írásban kell bejelenteni, a törlést az elnökség rendeli el.
h) A kizárást a fegyelmi eljárás során kirótt büntetés
ként a közgyűlés alkalmazhat.

IV. Az Egyesület tagjainak és pártoló tagjainak jogai és kötelességei.

1) Az Egyesület tagjának jogai:
a) Részt vehet az Egyesület közgyűlésén, ott véleményt nyilváníthat, szavazhat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben. Részt vehet az Egyesület vezető szerveinek (Elnökség, Számvizsgáló Bizottság) megválasztásában, továbbá határozatok meghozatalában.
b) Tisztségekre választhat és megválasztható.
c) Az Egyesület felügyelő szervénél indítványozhatja az Egyesület jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését.
d) Az Egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, szakosztályok munkájában.
e) Az Egyesület által rögzített szabályok szerint edzéseken, versenyeken használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket.
f) Az Egyesület szakembereinek, edzőinek segítségét igényelheti.
g) Az Egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülhet.

2) Az Egyesület tagjának kötelességei
a) Az alapszabály betartása, a Szervezeti és Működési Szabályzat betartása, az Egyesület vezető szervei által hozott határozatok végrehajtása.
b) A tagsági díj rendszeres fizetése, az Egyesületi vagyon megóvása.
c) Sportemberhez méltó, sportszerű magatartás a munkahelyen, sportpályákon, sportrendezvényeken.
d) Sportoló esetében fegyelmezett magatartás az edzéseken és a versenyeken. A sportági szakszövetségek által rendezett versenyekre, bajnokságokra lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés.

3.) Egyesületi pártoló tag jogai és kötelességei
a) Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban.
b) Az Egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülhet, pl.: Egyesületi rendezvények kedvezményes látogatása.
c) Az alapszabály betartása.
d) Az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
e) Sportszerű magatartás.

4.) A pártoló tag jogi személy tagsági jogai és kötelességei:
a) Képviselője útján részt vehet az Egyesület közgyűlésén, ott javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban.
b) Külön megállapodás alapján részesülhet a Egyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét.
c) Az alapszabály betartása
d) Az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

V. Az Egyesület szervezete:

1.)A testületi szervek működése.
a) az ülések gyakorisága: legalább évenként egyszer.
b) az üléseket az Egyesület elnöke hívja össze írás
ban, 8 nappal az ülést megelőzően a napirend közlésével.
c) határozatképesség: min. 50%+1 fő.
d) határozatképtelenség esetén a közgyűlést - elnökségi ülést - 15 napon belül kell megismételni.
e) a szavazás rendje és a határozathozatal módja: nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
f) a testületi szervek ülései nyilvánosak, kivéve ha a testület 2/3-os többséggel zárt ülést rendel el.

2.) Határozatok és nyilvánosság.
a) Az Egyesület elnöksége a testületi szervek döntéseit a "Határozatok tárá"-ban nyilvántartja, - amelyekről ki kell derülnie e határozatok tartalma, időpontja, hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya és személye.
b) Az elnök gondoskodik a döntések közléséről az érintettekkel ajánlott levélben vagy személyesen - az átvétel igazolása mellett.
c) Az Egyesület testületi szerveinek döntéseit a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.
d) Az Elnökség az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki számára betekintést enged az Egyesület székhelyén, előre egyeztetett időpontban. (Kivéve a zárt ülésen keletkezett iratokat. Kivételes esetekben ez alól az elnök eltekinthet.)
e) Az Egyesület működése módjáról, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségeiről valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványában tájékoztatja a nyilvánosságot.

3.) A közgyűlés.
a) Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlést évenként legalább egyszer össze kell hívni.
b) A közgyűlést össze kell hívni a tagok 1/3-ának, a cél megjelölése mellett történő kívánságára, valamint a felügyelő szerv rendelkezésére.

4.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az éves beszámoló jóváhagyása,
b) a közhasznúsági jelentés jóváhagyása,
c) Az Egyesület feloszlásának, valamint más sport- Egyesülettel való egyesülésének kimondása,
d) az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása, elfogadása, módosítása,
e) Az Egyesület vezető szerveinek megválasztása.
f) Az Egyesület sportfejlesztési tervének jóváhagyása,

g) Az éves költségvetés bevételi fő összegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatának megállapítása, a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.
h) Az Egyesület elnökségének és számvizsgáló bizottságnak beszámoltatása,
i) Az Egyesület tagsági díj összegének, valamint a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának meghatározása.

5) Az elnökség
a.) Az Egyesület tevékenységét az 5 tagú elnökség irányítja és ellenőrzi. Feladatait az alapszabály előírásai, valamint a közgyűlés és a felügyelő szerv határozatai szabják meg. Tevékenységéről köteles a közgyűlésnek beszámolni.
b) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el - szervezeti és működési szabályzatában - ügyrendjét.
c) Az elnökség rendkívüli ülését kell összehívni ha az elnök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt indítványozza.
d) Az elnökségi ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirendről) - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait illetve a meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.
e) Abban az esetben ha az elnökség létszáma 3 fő alá csökken, új elnökségi tagok megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni.
f) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon az elnökség tagjai és a meghívottak vehetnek részt. Az elnökség ettől eltérően is rendelkezhet.

g) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat.

6) Az Egyesület Elnökségének feladatai:
a) Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
b.) Az elnökség tagjai - saját sorai közül - választja meg tisztségviselőit.
c) Megtárgyalja, illetve szükség szerint módosítja az Egyesület alapszabályát, fegyelmi szabályzata tervezetét és javaslatot tesz azok elfogadására a közgyűlésnek.
d) A közgyűlés előkészítése, összehívása, tagok lé
tszámának megállapítása, a közgyűlési beszámoló megvitatása.
e) Az éves program, a munka- és ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása.
f) A munkáltatói és sportfegyelmi jogkör gyakorlása.
g) Szakosztályok, bizottságok létrehozása, beszámoltatása. .A bizottságok és szakosztályok tisztségviselőinek szóló megbízatás írásban történő kiadása.
h) Az Egyesület szervezeti és működé
si szabályzatának elkészítése és jóváhagyása.
i) Az Egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtése.
j) Az Egyesület sportfejlesztési programjának kidolgozása és elfogadása
k) Az elnökség dönt az Egyesület hatáskörébe tartozók kitüntetése és jutalmazása ügyében.
l) Az Egyesület keretein belül működő Szolgáltató Segédüzem megszervezése és működtetése a vonatkozó jogi szabályok keretein belül.

7) Az Egyesület ellenőrző szervének létrehozása, hatásköre, működése.
a) Az ellenőrző szerv tagjait a közgyűlés választja meg.
b) Az Egyesület ellenőrző szerve a számvizsgáló bizottság
A számvizsgáló bizottság elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek, illetoleg nem lehetnek egymásnak, valamint az Egyesület bármely tisztségviselőjének és alkalmazottjának hozzátartozója.
c) A számvizsgáló bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság - feladatainak ellátása érdekében - külső szakembereket is igénybe vehet.
d) A számvizsgáló bizottság az elnökből és két tagból áll.
e) A számvizsgáló bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak tartozik beszámolni. A számvizsgáló bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az Egyesület elnökségét, szükség esetén annak felügyeleti szervét. A számvizsgáló bizottsági tag nem lehet tagja az Egyesület elnökségének, illetve nem lehet az Egyesület alkalmazásában.

8) A számvizsgáló bizottság feladata:
a) Az Egyesület pénz, - és vagyon-kezelésének vizsgálata.
b) Az Egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése.
c) Az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata.
d) A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.
e) Az Egyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése.
f) A számvizsgáló bizottság tevékenységéről köteles az Egyesület közgyűlésének beszámolni.

g) A számvizsgáló bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
h) A számvizsgáló bizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
i) A számvizsgáló bizottság tagja az Egyesület vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
j) A számvizsgáló bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé., vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
k) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a számvizsgáló bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a számvizsgáló bizottság is jogosult.
l) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a számvizsgáló bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

VI. Az Egyesület tisztségviseloi:

1) Az Egyesület elnöke
a) Szervezi, irányítja és ellenőrzi az elnökség munkáját.
b) Képviseli az Egyesületet.
c) Szervezi, irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, irányítja az Egyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol a gazdasági vezetővel együtt.
d) Gyakorolja a munkáltatói jogkört a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.
e) Intézkedik és dönt a közgyűlés és az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

2) Gazdasági vezető
a) Teljes jogkörrel ellátja az Egyesület gazdálkodási körébe tartozó feladatokat.
b) Elkészíti és beterjeszti az elnökség részére az Egyesület éves költségvetési tervezetét, az éves beszámolót.

c) Az elnökség által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik az Egyesület szakosztályainak működéséhez szükséges anyagi erőforrásokkal.
d) Az elnökség által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat részletezett és rábízott gazdálkodási, ügyviteli, pénzügyi és munkajogi feladatok ellátását biztosítja.
e) Megbízás alapján a gazdálkodási ügyekben képviseli az Egyesületet.

3) Az elnökség tagja.
a) Rendszeresen és tevékenyen vesz részt az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában; a határozatok előkészítésében és meghozatalában; a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében;
b) Jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülm
ényeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni;
c) Felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.

5) Szakágak
a) Az Egyesület szervezetében autó-, hajó-, repülő szakágak működnek. A szakágak munkáját az elnökség által írásban megbízott szakági vezető irányítja, aki munkájáról rendszeresen köteles beszámolni az elnökségnek.
b) A szakágak feladata nevelőmunka, a sportolók foglalkoztatásának megszervezése, tevékenységük fejlesztése, valamint a versenyeken és a bajnokságban való részvétel biztosítása.

6) Egyéb szervek
a) Az Egyesület elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű utánpótlás-nevelést szervezhet.
b) Az Egyesület működési feltételeinek biztosítására Szolgáltató Segédüzemet szervezhet és működtethet a jogszabályok betartásának figyelemb
evételével.
c) Az Egyesület elnökségének működésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés ellátására kis létszámú apparátust hozhat létre.

7) Az Egyesület tisztségviselői a felügyelő szerv tagjai.

VII. Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

1) Gazdálkodása:
a) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
b) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
c) Az Egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésre nem használhatja fel.
d) Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
e) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

4) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

5) Az Egyesület tartozásaiért kizárólag a saját vagyonával felel.

VIII. Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata.

1) Az Egyesület működését, az elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok és a szakosztályok feladatait érintő - az alapszabályban részletesen nem rögzített - alapvető feladatokat Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni.

2) Az Egyesület keretén belül működő Szolgáltató Segédüzem szervezeti és működési rendjét külön szabályzatban kell rögzíteni.

3) A sport vonatkozású Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben az Egyesület alapszabályával.

IX. Az Egyesület megszűnése.

1) Az Egyesület megszűnik, ha:
a) feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
b) a bíróság feloszlatja,
c) más Egyesülettel egyesül,

d) a bíróság megállapítja megszűnését.